Zelfredzaam zijn

Kwetsbare ouderen hebben vaak min of meer ondersteuning nodig om zichzelf te kunnen redden. Hulp van familie, buren, vrienden en vrijwilligers kan het verschil maken, soms geholpen door professionals. SWOVE helpt mensen op veel manieren zoveel en zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Denk aan:
- Veldhopper
- Informerend huisbezoek
- Thema-avond aspirant-pensionado’s
- Zullen we het samen vieren?
- Ouderenadvisering
- Welzijn op recept
- Cliëntondersteuning
- Maaltijdvoorziening

179 informerende huisbezoeken

Sinds 2017 is de leeftijd voor het informerend huisbezoek met 5 jaar verhoogd. Nu krijgen Veldhovenaren van 80 en 85 jaar een verjaardagskaart met een uitnodiging voor een informerend huisbezoek. Van de 537 Veldhovenaren die in 2018 deze kaart kregen, hebben er 179 een gesprek gevoerd met een van onze geschoolde vrijwilligers over mogelijkheden en voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De huisbezoeken leveren veel verwijzingen op naar de informele zorg, het steunpunt mantelzorg, de WMO, Veldhopper en Samen De Dag Door. De vrijwilligers verwijzen ouderen ook met grote regelmaat door naar de ouderenadviseur van SWOVE. In 2018 waren er 10 vrijwilligers actief voor het informerend huisbezoek.
2016 2017 2018
Aangeschreven 400 391 537
Gevoerde gesprekken 164 154 179
Uitnodiging afgeslagen 272 201 291
Niet bereikbaar 18 36 67

Thema-avond aspirant-pensionado’s

Vrijdagavond 5 oktober vonden zo’n 40 geïnteresseerden de weg naar de Bibliotheek. Daar vond voor de tweede keer de thema-avond voor aspirant-pensionado’s plaats. Het doel van de avond was het voorkomen van kwetsbaarheid bij deze doelgroep. De gasten konden bij verschillende stands informatie vinden over verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Daarnaast waren er twee presentaties door experts op het gebied van financiën, en voeding. De avond werd mede mogelijk gemaakt door KBO-Veldhoven, PVGE, De Nieuwe Band, Truus Oervoeding, Roots Financieel Advies en De Bibliotheek. Potentiële deelnemers werden bereikt via persberichten, social media, flyers en posters.

Zullen we het samen vieren?

We zijn in 2018 gestart met speciale bijeenkomsten voor Veldhovenaren die in dit jaar 75 zijn geworden of gingen worden. Doel: ervoor zorgen dat ook 75-jarigen die daar behoefte aan hebben goed geïnformeerd worden over welzijn in Veldhoven. Het zijn informatieve bijeenkomsten die bovendien erg gezellig zijn. De partners van de jarigen zijn ook van harte welkom. In februari 2018 waren de 75-jarigen van 2017 aan de beurt, terwijl de 75-jarigen van 2018 in juni en juli gezamenlijk hun verjaardag mochten komen vieren. In totaal ontvingen 799 75-jarigen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus. Er vonden 4 bijeenkomsten plaats waar in totaal 219 gasten bij aanwezig waren.

Cliëntondersteuning

De ouderenadviseurs van SWOVE zijn inzetbaar als cliëntondersteuner. Zij helpen kwetsbare ouderen om de regie over het eigen leven te behouden en/of ondersteunen hun mantelzorgers. Cliëntondersteuners voorzien de cliënten van informatie en advies en staan hen zonodig bij in gesprekken met andere maatschappelijke instanties. Daarnaast ondersteunen zij de doelgroep bij het oplossen van complexere vraagstukken wanneer men daar zelf niet meer uitkomt.

Welzijn op recept

SWOVE werkt samen met de huisarts (eerstelijns) en de wijkbewoners (wijknetwerken/ bouwteams) aan informeren, ondersteunen, verwijzen en verbinden, om de kracht bij de inwoners terug te leggen. Het individuele contact en de samenwerking tussen een huisarts en SWOVE is goed en we weten elkaar prima te vinden als dit nodig is.

4373 ritten met de Veldhopper

2015 2016 2017 2018
Aantal ritten 3307 3710 4300 4373
Aantal vervoerde personen 4579 5695 6082 5557
Aantal chauffeurs 25 25 26 34

De verhouding ritten en vervoerde personen heeft te maken met het vervoer van 1 passagier of meerdere passagiers per rit. In juni 2018 bestond Veldhopper 5 jaar. Reden voor een feestje.

Ouderenadvisering

Pensionering, eenzaamheid, ziekte, dementie, partnerverlies en andere levensloopgebeurtenissen kunnen het zelfvertrouwen aantasten en de eigen kracht ondermijnen. Als dit voelbaar wordt, krijgt de ouderenadviseur van SWOVE vaak een seintje. Van de cliënt zelf of van bijvoorbeeld de huisarts, zorgorganisatie of naar aanleiding van het informerend huisbezoek. En steeds vaker ook vanuit een buurt- of wijknetwerk. Ouderenadvisering is in principe vraaggestuurd. De inzet van de ouderenadviseur is gericht op het herstel van zelfvertrouwen, eigen kracht en het versterken van het sociale netwerk. In een aantal gesprekken wordt duidelijk welke vorm(en) van ondersteuning wenselijk zijn en welk deel daarvan door mantelzorgers, vanuit kennis, buurt en wijk, kan worden gedragen. Na de gesprekken kan de ouderenadviseur de cliënt zonodig doorverwijzen. De ouderenadviseur registreert de gegevens van dit proces in een cliëntvolgsysteem, zodat het proces van ouder worden van de betreffende cliënt te volgen is. In sommige gevallen eindigt het proces met de overdracht van het dossier aan bijvoorbeeld een zorgtrajectbegeleider of zorginstelling
2016 2017 2018
Aantal cliënten 423 449 432
Aantal gevoerde gesprekken* 1084 980 948
* Met de cliënt, diens mantelzorger, zorgorganisaties, huisartsen, gemeente e.d.

Maaltijdvoorziening

26.807
21.489
21.721
2016
2017
2018


Rood = Maaltijden op eetpunten
Blauw = Thuismaaltijden

Goed en gezond eten is een voorwaarde voor ouderen om fit en vitaal te blijven. Koken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ouderen in Veldhoven die (tijdelijk) niet in staat zijn om een warme maaltijd te bereiden kunnen terecht bij de maaltijdservice van SWOVE. Elke dag van de week serveert SWOVE een gezonde maaltijd thuis of op een van de 4 eetpunten. In totaal waren er 73 vrijwilligers betrokken bij de verzorging van 21721 maaltijden in 2018. Zij werken met veel enthousiasme en hebben veelal persoonlijke contacten opgebouwd met ouderen die gebruik maken van de maaltijdservice.
2017 2018
Aantal eetpunten 4 4
Aantal actieve deelnemers 129 128
Aantal deelnemers gestart 79 97
Aantal opzeggingen 15 18
Aantal maaltijdberzorgers 15 18
Aantal gastheren/gastvrouwen op eetpunten 57 55
Totaal aantal thuismaaltijden 13.033 13.690
Totaal aantal eetpunten 8.456 8.031
Totaal aantal geleverde maaltijden 21.489 21.721
Mevrouw Meertens en mevrouw Olfers zijn vaste tafelgenoten sinds 2016. Vijf dagen in de week eten ze mee op eetpunt SELE in Zeelst.
In 2018 organiseerde SWOVE tweemaal een deskundigheidsbevordering om de kwaliteit van vrijwilligerswerk te verhogen. In het voorjaar was er een scholing Ethiek: ‘Het goede doen’. In het najaar vond de scholing fysiotherapie: ‘ondersteuning bij beperkte mobiliteit´ plaats. Vrijwilligers leren nieuwe vaardigheden en worden zo geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen die het uitvoeren van handelingen in bepaalde situatie vergemakkelijkt. Jack en Rie, gastheer en gastvrouw RGP (beide 89 jaar): “Actief blijven tot op hoge leeftijd geeft energie en de dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt doet je goed.”
Huisbezoek In 2018 zien we dat er minder gebruik is gemaakt van de maaltijdservice op de eetpunten. Daarentegen zijn er meer maaltijden bij de mensen thuis geleverd. Het totaal aantal maaltijden in 2018 is licht gestegen, met 657 maaltijden.

Koelvers In 2018 zijn we gestart met de bezorging van koelvers-maaltijden. Dit zijn maaltijden die na bereiding worden teruggekoeld en koud worden bezorgd. Bij bezorging kan de maaltijd op elk gewenst moment worden verwarmd. Er is een keuzemogelijkheid tussen een A en B menu.

Een huisbezoek door een professional van SWOVE is een vast onderdeel van de aanvraag voor de maaltijdvoorziening. Er is bij dit huisbezoek nadrukkelijk aandacht voor preventieve signalering. Uit onderzoek blijkt n.l. dat ondervoeding veelvuldig voorkomt bij zelfstandig wonende ouderen. Daarom is en blijven de signalen van vrijwilligers van essentieel belang als de maaltijd wel bezorgd is, maar niet genuttigd of maar gedeeltelijk. SWOVE zal in het kader van ‘langer thuis’ de aandacht blijven vestigen op voldoende goede en gezonde voeding om zo ondervoeding tegen te gaan. Kitty en Shirley gastvrouwen van d’n Bond: "Het eetpunt d’n Bond heeft twee doelen: in de eerste plaats hoeven oudere dorpsbewoners dan niet zelf te koken, maar bovenal wordt ervoor gezorgd dat ze contact met leeftijdgenoten kunnen leggen. Met andere woorden; gezelligheid staat voorop.”