Exploitatieoverzicht 2018

Baten
Totaal 874.672
Lasten
Inkopen 158.656
Personeel 593.588
Huisvestingslasten 29.055
Organisatiekosten 104.506
Overige kosten 3.853
Totaal 900.252
Exploitatieresultaat
Totaal -/- 25.580