Ontmoeten

Meedoen aan de samenleving betekent ook dat je contact hebt met anderen. Samen het leven delen en vieren. Familie en het eigen netwerk staan doorgaans centraal. Is er geen familie (beschikbaar) en is het netwerk erg klein of weggevallen, dan kijken we verder. SWOVE probeert altijd eerst het eigen netwerk (weer) actief te maken. Daarnaast maken we ontmoetingen mogelijk.
- Samen de Dag Door
- Dementiecafé
- Bij-een in het Groen
- Belevingstuin dementie
- Dementeek
- Het BreiTheater
- Bestrijding Eenzaamheid

Samen De Dag Door

Samen de Dag Door is een voorziening die vooraf kan gaan aan WMO-dagbesteding. In 2013 opgestart als samenwerking tussen SWOVE (organiseren) en Severinus (faciliteren). Na een jarenlange fantastische samenwerking gaf Severinus in het voorjaar 2018 aan dat SWOVE uit moest gaan kijken naar vervangende locaties omdat er te weinig ruimte was om de eigen doelgroep voldoende dagopvang te bieden. In plaats van het starten van een 3e locatie kreeg het zoeken naar andere huisvesting voor de bestaande groepen de hoogste prioriteit.
In juli 2018 is de locatie op Messenmaker 6 (‘t Look) in gebruik genomen en eind 2018/begin 2019 de locatie Dobbelsteen op De Rul 2 (Pegbroeken). Severinus blijft zorgdragen voor de levering van soep en brood op beide nieuwe locaties.
In de zoektocht naar geschikte locaties zijn ook de mogelijkheden onderzocht om een samenwerking met Sondervick College op te starten. Dit resulteerde in bezoekjes en aanbieden activiteiten door leerlingen van de opleiding Zorg en Welzijn aan diverse groepen.
Maar ook een ontmoeting van ouderen en leerlingen in december en een bezoek en behandeling in de kapperssalon van de opleiding. In 2019 willen we deze samenwerking uitbouwen.
2017 2018
Aantal actieve vrijwilligers per 31/12 30 29
Aantal intakegesprekken 44 49
Aantal deelnemers gestart 23 23
Aantal deelnemers per 31 december 52 42
Aantal deelnemers die 2x per week komen - 10
Aantal deelnemers gestopt in 2018 - 38
Naar andere vormen van daginvulling* - 24
Aantal opnames om medische reden - 14

(15 nemen 2x per week deel)
* ouderorganisaties, WMO enz

DementieCafé | 420 bezoekers in 2018

Het DementieCafé is een tweemaandelijkse informatie- en ontmoetingsplek voor dementerenden, hun familie, hulpverleners en andere belangstellenden. Doel is hen te informeren over wat dementie is, wat de gevolgen zijn en over welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Het DementieCafé is een gezamenlijk initiatief van SWOVE en de andere partners van het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven (DOV-partners).

Bij-een in het groen

De dagbesteding Bij-een in het Groen is een unieke samenwerking tussen Bijenhoudersvereniging St-Ambrosius en SWOVE. Op woensdag- en zaterdagochtend biedt St-Ambrosius de mogelijkheid om te genieten van het buiten zijn. Samen dingen doen, met een kopje koffie of thee, vergroot de kring van licht dementerende of eenzame/ouderen. Ook bij mindere weersomstandigheden gaat de ontvangst gewoon door maar dan in het clubhuis ‘het Raethuis’. Vrijwel iedereen is welkom, al is het maar om een handje te helpen. Deelnemers melden zich vooraf aan bij SWOVE.

Belevingstuin Dementie Veldhoven

Veldhoven krijgt in 2019 een prachtige belevingstuin. SWOVE en partners hebben subsidie van de gemeente Veldhoven gekregen en zijn aan de slag gegaan met het ontwikkeling en realiseren van een belevingstuin voor dementie. Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius is projecteigenaar. Een belevingstuin voor mensen met de ziekte dementie is een veilige en toegankelijke tuin die voor iedereen leuk is om te bezoeken. De tuin stimuleert bewegen in de buitenlucht, roept herinneringen op, prikkelt de zintuigen en zorgt ervoor dat mensen zich actiever gaan gedragen. Voor jong en oud een mooi moment voor rust, spel, beweging en natuur. We werken voor de inzet van twee ondersteuningsprojecten ter inzet van dementie goed samen met ASML en verschillende ondernemers uit het bedrijfsleven.

De belevingstuin wordt mede mogelijk gemaakt door Oogenlust, BTL en Smits, gemeente Veldhoven, Rotary Veldhoven, de Koninklijke Luchtmacht. SWOVE is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de tuin en heeft met name op inhoud een adviserende rol. Het unieke is dat deze tuin openbaar is en voor iedereen toegankelijk.

Dementheek

Swove en de Bibliotheek Veldhoven hebben eind 2018 de subsidie toegekend gekregen voor het ontwikkelen en realiseren van een dementheek in Veldhoven. Een dementheek is een laagdrempelige uitleen- en informatieplek voor mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie. De Dementheek is er ook voor mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten die werken met en voor mensen die lijden aan een vorm van dementie.
In een Dementheek vind je niet alleen informatie boeken over geheugenproblemen en over de zorg voor mensen met dementie. Er staan ook boeken over vroeger, spellen, films, romans, kinderboeken over dementie etc. Daarnaast is het een gastvrije plek met passende activiteiten voor mensen met dementie en hun omgeving.

Het Breitheater

Het Breitheater is sinds 2014 een wekelijks succes. Gemiddeld zijn er rond de 25 deelnemers uit de diverse leeftijdscategorieën bij D’n Burgemister aan het handwerken. Het project is tot eind 2018 een samenwerking met Vrienden van de Thuiszorg. In 2018 zijn er nieuwe deelnemers bij het Breitheater gekomen, waardoor er een wachtlijst ontstaan is. Het is voor de drie betrokken vrijwilligers niet haalbaar om meer dan 25 deelnemers te voorzien van advies en ondersteuning. Het is ook niet wenselijk om de groep op te splitsen in 2 groepen met meer vrijwilligers. Daarmee wordt de sfeer onderbroken en ontstaat er een tweedeling. Per situatie/aanvraag wordt bekeken of en hoe snel de vrager kan toetreden aan het Breitheater.

Bestrijding eenzaamheid

Bij het structureel ervaren van eenzaamheid heeft de betreffende persoon professionele ondersteuning nodig, die vanuit SWOVE geboden kan worden door een ouderenadviseur. Een van de ouderenadviseurs volgt de opleiding Specialist eenzaamheid en rondt deze opleiding in mei 2019 af. SWOVE brengt gedurende het jaar de eenzaamheidsproblematiek van ouderen in Veldhoven in beeld. Dit gebeurt aan de hand van de gecombineerde gegevens die we verkrijgen via o.a. ouderenadvisering, informerend huisbezoek, het Steunpunt Mantelzorg, VTZ en van de netwerkpartners. Waar nodig zetten we de signalen om in actie in overleg met andere partijen. Het is gebleken dat ruim 11% van de ouderen aangeeft matige tot sterke (chronische) eenzaamheid te ervaren. Om deze doelgroep te ondersteunen is het van belang om goed in kaart te brengen welke behoefte er is en welke mogelijkheden er zijn om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. In nauw overleg met de cliënt wordt een passende oplossing gezocht binnen diens mogelijkheden en de mogelijkheden binnen de gemeente Veldhoven. SWOVE biedt dagelijkse begeleiding van cliënten aan op individueel niveau. Daarnaast worden er ook collectieve activiteiten aangeboden als podium om gevoelens van eenzaamheid die nog niet chronisch van aard zijn, te verzachten.

Samen uit eten | 45-90 deelnemers per keer Een samenwerking tussen KBO, PVGE en SWOVE, waarbij maandelijks ouderen uit Veldhoven samen uit eten gaan bij een restaurant in Veldhoven. Het aantal restaurantbezoekers wisselt per locatie, variërend van 45 tot ruim 90 deelnemers. In 2018 is een nieuw plan ‘Samen uit eten’ tussen 12.00 en 14.00 uur geïntroduceerd. De interesse is gepolst door publicaties in alle KBO en PVGE-blaadjes. De respons was erg matig, dus het plan is niet uitgevoerd. Alleen koffie In 2018 dronken gemiddeld 16 personen elke 2 weken koffie bij een ontmoetingscentrum in d’Ekker. In 2018 kennen we een kleine toename door nieuwe deelnemers. De huidige groep is vrij stabiel en komt trouw elke twee weken om op de hoogte te blijven van elkaar en momenten te hebben om de week te onderbreken met contacten. Presentatie eenzaamheid
Op verzoek van de klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal heeft een van de ouderenadviseurs in september 2018 een presentatie eenzaamheid verzorgd en het thema vanuit verschillende inzichten toegelicht. Vanuit psychologische grondslag wordt er een onderscheid gemaakt in sociaal, emotioneel en existentieel. Eenzaamheid is op de eerste plaats een fysiek signaal dat is afgegeven wordt door het brein om aan het gevoel van eenzaamheid iets te gaan doen. Contact leggen en verbindingen maken. Dit is wat tegenstrijdig met het jarenlang gegeven vanuit de psychologische benadering. Eenzaamheid is een zeer complexe materie, het is moeilijk te doorgronden wat het nu precies is en welk invloed dit op het leven heeft. Tijdens deze presentatie is daar meer inzicht in gegeven. Week van de eenzaamheid
In het kader van de week van de eenzaamheid heeft SWOVE de samenwerking gezocht met de RSZK, Zuidzorg, Tuincentrum Coppelmans en Bijenhoudersvereniging St.-Ambrosius. Op drie locaties in Veldhoven zijn verschillende activiteiten en een lunch georganiseerd voor ouderen die veel alleen zijn, een netwerk missen of eenzaamheid kennen. Elke locatie zat vol! Ruim 80 deelnemers hebben genoten van de aangeboden lunch, fijne gesprekken gehad en sommige zelfs contacten opgedaan met mensen die ze op een later moment weer hebben ontmoet. Ontmoeting in de wijk

Het is een beproefd recept: contact maken door samen te eten. In 2018 hebben RSZK en SWOVE Ontmoeting in de wijk voortgezet in Ontmoetingscentrum Zeelst en in het Grand Café aan de Houtwal. Bij de laatste is er plaats voor ongeveer 35 personen, bij Ontmoetingscentrum Zeelst is er plek voor 50 personen. Elke 10 weken zijn er 32 tot 46 personen aanwezig. De gasten hebben naar volle tevredenheid genoten van de diverse menu’s, verzorgd door Catering Content. Samenkracht80+ Samenkracht80+ is een nieuw initiatief om in gesprek te gaan met zelfstandig wonende tachtigplussers in Veldhoven. Deze gesprekken zijn gericht op erkennen, waarderen en inzetten van de kennis en kunde van tachtigplussers. Samenkracht80+ biedt ze een podium om hun wensen en mogelijkheden op gebied van ‘meedoen en van betekenis zijn’ met elkaar en met de vrijwilligers te delen en actief uit te dragen. Bijvoorbeeld: het organiseren van een ontmoeting tussen buurtgenoten in een lokaal wijkgebouw, een wandelgroep (of ander ontmoetingsactiviteit) oprichten van alleengaanden of het organiseren van een koffie-uurtje. Samenkracht 80+ wil ouderen helpen om samen met anderen activiteiten te bedenken en uit te voeren. In 2018 hebben er een tweetal activiteiten plaatsgevonden op twee verschillende locaties. In Rundgraafpark Houtwal namen acht personen deel, waarna er een club van vier personen overbleef die elkaar wekelijks treffen en elkaar ondersteunen in het dagelijkse leven. Bij Merefelt (RSZK-locatie) heeft een groep van twaalf personen aan tafel gezeten, waarna er meerdere aandachtspunten zijn gekomen waarmee beleidsmakers binnen RSZK aan de slag zijn gegaan.