Voor anderen zorgen

Kwetsbare ouderen hebben vaak min of meer ondersteuning nodig om zichzelf te kunnen redden. Hulp van familie, buren, vrienden en vrijwilligers kan het verschil maken, soms geholpen door professionals. SWOVE helpt mensen op veel manieren zoveel om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn. Denk aan:
- Vrijwillig Ter Zijde
- Steunpunt Mantelzorg
- Informatiepunt Dementie
- Mantelzorgwaardering
Samen naar activiteiten
Bij de activiteiten van het steunpunt, inclusief de respijtzorgactiviteiten hebben we de gelegenheid geboden om degene voor wie men zorgt of soms een vriend/vriendin mee te nemen. Hier is vaak gebruik van gemaakt.

Vrijwillig Ter Zijde

Een van de diensten binnen SWOVE is Vrijwillig Ter Zijde. Hierin werken 37 vrijwilligers die respijtzorg verlenen aan mantelzorgers. De doelgroep waarvoor VTZ werkt, bestaat uit mensen met dementie, mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met extreme kwetsbaarheid en mensen in de palliatieve fase. De aanvragen voor een maatje gaan naar organisaties zoals: MEE, GGZE, Cordaad, Severinus, etc. Iedere organisatie heeft haar eigen specialisatie voor de verschillende doelgroepen. Het maatjesoverleg in Veldhoven heeft ertoe bijgedragen dat er geen overlap in aanvragen is en dat de juiste ondersteuning kan worden geboden aan de diverse doelgroepen.
De ondersteuning door VTZ aan mensen met dementie stijgt, maar het aantal palliatieve aanvragen is gedaald. Dit komt doordat veel mensen voor een hospice kiezen. Het is belangrijk dat de mensen de juiste zorg krijgen in de laatste levensfase. Het na drie maanden terugkeren van een hospice naar huis is niet wenselijk. Een betere afstemming met bijvoorbeeld de huisartsen, thuiszorgorganisaties en het ziekenhuis is gewenst. Het terugkoppelen van casuïstiek naar huisartsen, fysiotherapie, thuiszorg en ziekenhuis draagt bij aan de bekendheid van de SWOVE-diensten.
Om ervoor te zorgen dat er goede informatie is tussen zorg en welzijn is onder andere een speciale flyer ontwikkeld voor het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven. In deze folder kunnen mensen lezen dat ondersteuning in de thuissituatie mogelijk is. Bovendien staan de verschillende diensten van SWOVE vanuit het cliëntenperspectief beschreven.

Scholing voor VTZ-vrijwilligers
De vrijwilligers van VTZ kunnen van verschillende opleidingsmogelijkheden gebruik maken zoals: ‘Op welke manier geef je de beste aandacht in de laatste levensfase’; georganiseerd door de Populier in Helmond. Themabijeenkomsten van Café Doodgewoon georganiseerd door de Hospice De Regenboog. Verschillende cursussen georganiseerd door het Cursushuys, een samenwerkingsverband van Cordaad Welzijn, SWOVE en Wél! met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Daarnaast zijn er intervisie bijeenkomsten georganiseerd waarin de vrijwilligers ervaringen konden delen. Hierdoor is het ervaringsleren van de vrijwilligers gestimuleerd.

Samenwerking met praktijkondersteuners
De praktijkondersteuners zijn belangrijke schakels naar de doelgroep van VTZ toe. Door de praktijkondersteuners te betrekken bij de casuïstiek krijgen ze een goed beeld van wat VTZ kan betekenen en welke voordelen het biedt voor de cliënt en de mantelzorger.

Samenwerkingsverbanden in de palliatieve zorg
Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant is ontstaan vanuit de wens van de diverse zorgaanbieders om de zorg voor de cliënt en hun naasten onderling op elkaar af te stemmen en te verbeteren. Samen wordt in een netwerkregio gestreefd naar een zorgaanbod dat gevarieerd, van goede kwaliteit en afgestemd is op de behoeften van palliatieve patiënten en hun naasten. Het werkgebied van het netwerk bestaat uit de Regio Zuidoost Brabant en heeft ook betrekking op Veldhoven. SWOVE zoekt ook hier de samenwerking op.

Informatiepunt dementie

Dementie groeit uit tot volksziekte nummer 1. De cijfers zeggen dat er elk uur vijf mensen met een vorm van dementie in ons land bijkomen. SWOVE heeft een informatiepunt Dementie dat goed en druk wordt bezocht. Een informatiepunt voor:
  • Mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • Vrijwilligersorganisaties in de informele sector
  • Professionals in welzijn, wonen en zorg
  • Professionals in het zakenleven en winkeliersverenigingen
Met het oog op de toekomstige verwachtingen wil SWOVE het informatiepunt door ontwikkelen naar een kenniscentrum dementie, maar de huidige huisvesting biedt hiervoor niet voldoende ruimte. SWOVE is op zoek naar andere huisvesting. Dementievriendelijk Veldhoven Swove heeft in de afgelopen jaren, in samenwerking met de DOV-partners en andere ketenpartners, veel energie gestoken om tot een Dementievriendelijk Veldhoven te komen. Gemeente Veldhoven, SWOVE en het Dementie Ondersteuningsnetwerk Veldhoven (DOV-partners) zijn in 2018 Dementievriendelijk gecertificeerd door het landelijke keurmerk ‘Samen dementievriendelijk’. Op het certificaat staat “De organisatie heeft de kennis over het herkennen en omgaan met dementie vergroot en zet zich blijvend in voor mensen met dementie en hun mantelzorgers”.

Mantelzorgwaardering

In 2018 zijn er 151 meer waarderingen uitgedeeld. Dit is ruim 9,5 % meer waarderingen dan in 2017.
1.397
1.573
1.724
2016
2017
2018


Rood = Waardering plus
Blauw = Waardering standaard
Groen = Waardering jongeren

Steunpunt Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg Veldhoven biedt ondersteuning, begeleiding, informatie en advies aan mantelzorgers. Het Steunpunt organiseert ontmoetingen voor mantelzorgers, recreatie en respijtzorg. Ingeschreven mantelzorgers
Mantelzorgers in beeld
Vrouw (1197)
Man (497)
Mantelzorgers woonachtend in Veldhoven
Wel (1494)
Niet (200)
Leeftijd mantelzorgers
< 59 (56%)
> 60 (44%)
Ziektebeeld zorgvrager
Contactmomenten Steunpunt Mantelzorg Contactmomenten tijdens groepsactiviteiten


In 2018 hebben we 279 meer deelnemers gehad dan in 2017. Dit is en toename met ruim 42%.

Lente lunch speciaal voor mantelzorgers
De Ronde Tafel 166 Veldhoven heeft op 24 maart 2018 in een prachtige ambiance mantelzorgers en degene voor wie men zorgt verwend met een luxe Lente Lunch met een gevarieerd entertainment programma. 250 mensen hebben van dit fantastische aanbod gebruik gemaakt en waren na afloop zeer tevreden. Mantelzorgweek
Zangkoor Amice heeft met een Sing-a-long in de muziekschool Art4U de week van de mantelzorg 2018 geopend. Degene voor wie men zorgde was daar ook voor uitgenodigd. Dit bleek een succes. Verspreid over de week kon men verder kiezen uit een van de 6 ontspannende activiteiten. In totaal hebben 190 mensen deelgenomen. Dankzij een flinke donatie van de bordspelvereniging Roll The Dice hebben we de deelnemers iets uitgebreider kunnen verwennen. Activiteiten speciaal voor jongeren
In februari hebben we een kookworkshop aangeboden aan jonge mantelzorgers, die mogelijk gemaakt was door een donatie van het VGZ. Hier hebben 11 jongeren aan deelgenomen. In de mantelzorgweek waren er verschillende activiteiten voor jongeren. Hier hebben 24 jongeren aan deelgenomen. Contactmomenten individueel
Individuele contactmomenten steunpunt mantelzorg


Conclusie: 110 meer individuele contactmomenten, dit is 14 % meer contactmomenten dan in 2017. 25 % hiervan was een contactmoment met een man. Respijtzorg

Respijtzorg geeft de mantelzorger de kans om de zorg tijdelijk over te dragen. Doel: op krachten komen, aan jezelf toekomen. SWOVE heeft daartoe in 2018 een aantal groepsactiviteiten voor mantelzorgers georganiseerd.
2018
Indiase lunch 116
Met Elkaar 138
Samen eten, even alles vergeten 171
De Kunst van het Ontspannen 13
Zeker op zondag 0
Enige toelichting respijtzorg In juni 2018 zijn we gestart en al gauw bleek er veel belangstelling voor deze vegetarische warme lunch op zaterdag. Deze Indiase lunches zijn op 5 zaterdagen georganiseerd.
De overige respijtzorgprojecten zijn mogelijk gemaakt door een 2-jarige subsidie van de Gemeente Veldhoven. ‘Samen eten, even alles vergeten’ (6 maaltijden) en ‘De Kunst van het Ontspannen’ (2 cursussen bestaande uit 4 dagdelen) waren al eens eerder aangeboden en zijn begin 2018 weer gestart.
Voor het project ‘Met elkaar’ moest eerst een leuke betaalbare locatie gevonden worden. In juni zijn we gestart (om de week op woensdag) in de locatie ‘Inn de Molenberg’. Naar andere locaties wordt gezocht. Voor het project ‘Zeker op zondag’ hebben we afspraken kunnen maken in restaurant ‘D’n Burgemister’. Jammer genoeg is er te weinig belangstelling voor dit initiatief om te starten.